Najčešća pitanja i odgovori - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Najčešća pitanja i odgovori - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Pitanja vezana za Eramus+ razmjenu

Pitali ste nas

Koliko u programu Erasmus+ traje razdoblje mobilnosti za studij ili stručnu praksu?

U programu Erasmus+ studenti na studiju mogu provesti od 3 do 12 mjeseci. Razdoblje stručne prakse može trajati od 2 do 12 mjeseci. U slučaju kombiniranja studija i stručne prakse najkraće je trajanje mobilnosti 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, bez obzira na vremensku raspodjelu između tih oblika mobilnosti.

Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Da biste studirali ili se stručno usavršavali u inozemstvu, morate studirati na visokom učilištu u programu preddiplomskog odnosno diplomskog studija, nakon kojeg stječete zvanje prvostupnika (bacc.) odnosno specijalista struke (spec.). Vaše matično visoko učilište treba biti u zemlji koja sudjeluje u programu Erasmus+ vezanom za visoko obrazovanje, a programske su zemlje u akademskoj godini 2016./2017. sve zemlje članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija.

Veleučilište Baltazar određuje kriterije za odabir studenata koji će pohađati studij ili obavljati stručnu praksu u inozemstvu.

Mogu li studenti u programu Erasmus+ tijekom studija više puta ostvariti mobilnost?

Erasmus+ studentima omogućuje studij ili stručnu praksu u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta — važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija. Primjerice, na istoj se razini studija možete prijaviti za studij u trajanju do 6 mjeseci, a zatim i za stručnu praksu u trajanju do 6 mjeseci (ili, npr., 4 + 8 mjeseci).

Mogu li se prijaviti izvanredni studenti?

Izvanredni se studenti mogu prijaviti pod uvjetom upisivanja redovitog programa inozemnog visokog učilišta za vrijeme mobilnosti.

Koliki je prosječni iznos financijske potpore / stipendije za studente?

Iznos mjesečne potpore ovisi o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost. Mjesečni iznosi za pojedine programske zemlje:

Skupina Zemlje Iznos financijske potpore (EUR/mjesečno)
Programske zemlje s višim troškovima života Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo 460
Programske zemlje sa srednjim troškovima života Belgija, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska 410
Programske zemlje s nižim troškovima života Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 360

 

Studenti s invaliditetom, zbog mogućih povećanih troškova pri realizaciji  mobilnosti, imaju pravo na iznos financijske potpore uvećan sukladno stupnju invaliditeta.

Studenti nižeg socioekonomskog statusa mogu dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 eura mjesečno.
Kriterij za određivanje pripadnosti skupini nižeg socioekonomskog statusa preuzet je iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Veleučilište će studente koji budu izabrani na Natječaju obavijestiti o mogućnosti potraživanja dodatnih sredstava, kao i o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti  radi odobrenja dodatnih sredstava.

Što pokriva stipendija Erasmus?

Stipendija Erasmus djelomično pokriva troškove smještaja, puta i osiguranja. Iznos troškova smještaja, puta i osiguranja ovisi o stranoj državi.

Pitali ste nas

Čime se studentima jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu?

Student prije odlaska u inozemstvo zaključuje sa svojom ustanovom tzv. Learning Agreement. Student je dužan prije odlaska kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta i s njime zajednički sastaviti popis kolegija koje se obvezuje pohađati, odnosno položiti. Ako je student ispunio sve obveze iz dokumenta Learning Agreement, po završetku boravka u inozemstvu svi kolegiji koji su tamo položeni bit će priznati.

Je li moguće otići na studij i obaviti stručnu praksu u okviru iste mobilnosti?

Odlazak na studij i stručnu praksu u inozemstvu u sklopu iste mobilnosti mogućnost je koju nudi program Erasmus+, uz 100 eura višu mjesečnu potporu. U ovom je slučaju najkraće trajanje mobilnosti 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, bez obzira na raspodjelu vremena između ostvarenih mobilnosti.

Kako se u programu Erasmus+ prijavljuje za studij ili stručnu praksu u inozemstvu?

Studenti se prijavljuju na natječaj koji Veleučilište raspisuje u travnju za narednu akademsku godinu.

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta Baltazar na mrežnoj stranici Veleučilišta te osobno nudi informacije o uvjetima sudjelovanja u mobilnostima Erasmus+ — detaljima postupka odabira studenata, potrebnim dokumentima, popisu učilišta na kojima studenti mogu ostvariti mobilnost te uvjetima koje studenti moraju poštivati tijekom boravka na inozemnoj ustanovi.

Koji su kriteriji odabira za sudjelovanje u programu Erasmus+?

Da biste sudjelovali u aktivnostima mobilnosti vezanima za visoko obrazovanje unutar programa Erasmus+, morate zadovoljiti kriterije sudjelovanja navedene pod 2. pitanjem (Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?).

Postupak je odabira studenata i dodjeljivanja financijske potpore transparentan, dosljedan i potkrijepljen dokumentima. Kriteriji su za odabir akademski uspjeh, motivacija i znanje stranih jezika.
Više informacija možete potražiti na mrežnim stranicama Veleučilišta ili se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Što slijedi nakon što je student izabran za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Nakon što je student izabran, Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost šalje nominaciju odabranoj partnerskoj instituciji te partnerska institucija šalje daljnje upute za prijavu studentu. Nakon toga student je dužan ispuniti Learning Agreement i test jezične procjene. Pristup rezultatu procjene imat će student, njegovo matično visoko učilište (ustanova primatelj neće imati pristup rezultatima testa online jezične procjene) te Europska komisija. S obzirom na to da je student već izabran, rezultati jezične procjene neće utjecati na odluku o njegovu odlasku na mobilnost.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu studenti će pisati drugi test jezične procjene, na temelju kojeg će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine. Jednako tako, na temelju te jezične procjene Europska će komisija dobiti informacije o tomu koliko je sudjelovanje u programu Erasmus+ utjecalo na jezične vještine studenata.

Kamo studenti mogu otići na studij ili stručnu praksu?

Ustanova ili organizacija primatelj mora se nalaziti u jednoj od Erasmus+ programskih zemalja.
Točnije, studenti će moći studirati u ustanovama koje s Veleučilištem Baltazar sklope međuinstitucijski sporazum. Jednako tako, ustanove u programskim zemljama morat će biti nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje.

Studenti stručnu praksu mogu obavljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada ili na polju obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao što su, primjerice, javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući društveno poduzetništvo), javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, društveni partner ili drugi predstavnik iz svijeta rada, uključujući gospodarske komore, obrtničke komore, strukovna udruženja i sindikate, instituti za istraživanje, zaklade, škole/instituti / obrazovni centri (na bilo kojoj razini obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), neprofitne organizacije, nevladine udruge, savjetovališta i informativni servisi.

Stručnu praksu također mogu obavljati na visokom učilištu u jednoj od programskih zemalja, no ne mogu u ovim organizacijama: institucije EU-a i druga  tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije čiji se popis nalazi na ovoj stranici, organizacije koje provode programe EU-a (npr., nacionalne agencije).

Da biste točno znali u kojoj ustanovi možete studirati odnosno obaviti stručnu praksu, molimo vas da se obratite Uredu za međunarodnu suradnju na vašem visokom učilištu.

Praktična pitanja vezana za razmjenu

Može li student zatražiti financijsku potporu Erasmus+ za obavljanje stručne prakse u inozemstvu?

Program Erasmus+ studentima omogućuje studiranje ili osposobljavanje u inozemstvu u trajanju do 12 mjeseci na svakoj razini studija, bez obzira na broj i oblik mobilnosti (studij ili stručna praksa). Jednako tako, studenti se za mobilnost mogu prijavljivati prije stjecanja diplome, a zatim je ostvariti u godini nakon što diplomiraju. Najkraće moguće trajanje stručne prakse jest 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Veleučilište Baltazar ima stalno otvoren Natječaj za obavljanje stručne prakse u inozemstvu, a za dodatne informacije o stručnoj praksi Erasmus+ molimo vas da se obratite Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Ako student koji već studira ili obavlja stručnu praksu u inozemstvu želi produžiti razdoblje mobilnosti, što treba učiniti?

Produženje trajanja mobilnosti u inozemstvu moguće je zatražiti najmanje mjesec dana prije očekivanog posljednjeg dana mobilnosti navedenog u Sporazumu o učenju (Learning Agreement). Naglašavamo da ukupno trajanje mobilnosti ne smije biti duže od 12 mjeseci po razini studija. To se vremensko ograničenje odnosi i na razdoblje provedeno u inozemstvu bez primanja financijske potpore iz  fondova EU-a.

Ako mobilnost studenta nije trajala 12 mjeseci, matična ustanova i ustanova primatelj mogu se složiti i produljiti mu razdoblje mobilnosti u inozemstvu.

Ako je student primao financijsku potporu, njegovo visoko učilište može produženje razdoblja mobilnosti smatrati razdobljem zero-grant u slučaju da je već potrošilo sva sredstva odobrena proračunom ili može napisati dodatak ugovoru o financijskoj potpori tako da uključuje i produženo razdoblje mobilnosti u inozemstvu. U svakom će slučaju biti potrebno dodati izmjene Sporazumu o učenju te će student trebati primiti e-poruku u kojoj će te izmjene potvrditi i matično visoko učilište i ustanova primatelj.

Mogu li studenti uz financijsku potporu Erasmus+ primati i druge stipendije?

Tijekom boravka na mobilnosti u inozemstvu studenti uz potporu Erasmus+ i dalje mogu primati stipendije ili drugu financijsku potporu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela. Ako je riječ o stručnoj praksi u inozemstvu, studenti uz potporu Erasmus+ mogu primati i bilo kakvu naknadu koju im daje organizacija primatelj (npr., plaća, smještaj, topli obrok).

Tijekom mobilnosti studenti mogu raditi sa skraćenim radnim vremenom te uz potporu Erasmus+ primati i naknadu za taj posao sve dok uredno izvršavaju ugovorne obveze programa mobilnosti.

Može li Veleučilište Baltazar studentima smanjiti financijsku potporu ili ih zatražiti djelomični/potpuni povrat financijske potpore Erasmus+?

Ako studenti ne izvrše obveze navedene u ugovoru o financijskoj potpori, morat će izvršiti djelomični ili potpuni povrat dodijeljene financijske potpore.

Iznimno, ako su studenti u obavljanju ugovornih obveza spriječeni višom silom (force majeure, npr., nepredvidljiva iznimna situacija ili događaj izvan kontrole sudionika, koji nije povezan s njegovom greškom ili nemarom), u tom slučaju mogu primiti ugovorom određenu financijsku potporu koja odgovara stvarnom trajanju razdoblja mobilnosti (čl. 2.2. ugovora o financijskoj potpori), a ostala će sredstva morati vratiti (osim ako je drugačije dogovoreno s ustanovom pošiljateljem).

Savjetujemo vam da pozorno pročitate ugovor o financijskoj potpori prije potpisivanja te da o njemu vodite brigu tijekom boravka na mobilnosti. Primjerice, uvjet za posljednju isplatu financijske potpore koja je predviđena na kraju mobilnosti može biti ispunjavanje online jezične procjene pa ako ne izvršite tu obvezu, možda ćete morati izvršiti djelomični ili potpuni povrat dobivenih sredstava.

Svakako pogledajte…

Komu se za pomoć mogu obratiti studenti koji su završili s boravkom / stručnom praksom u inozemstvu i imaju problema s predajom mrežnog izvješća EU-a?

U slučaju problema s predajom mrežnog izvješća EU-a, molimo vas da se obratite  Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost. Ondje će moći vidjeti status vašeg izvješća te će vam, bude li potrebno, poslati novu poveznicu na izvješće.

Može li u programu Erasmus+ student koji završava studij otići na stručnu praksu u inozemstvo?

Može! Uvjet je da tijekom posljednje godine studija (dok još ima status studenta) bude izabran na natječaju na Veleučilištu te da stručnu praksu obavi u roku od 12 mjeseci od dana diplomiranja.

Gdje se može pronaći više informacija o studijskim programima u Europi vezanima za određeni studijski smjer?

Mrežna stranica StudyPortals međunarodna je platforma s pomoću koje možete pristupiti različitim portalima i potražiti preddiplomske, diplomske i poslijediplomske programe s obzirom na smjer koji vas zanima. Ova mrežna stranica uključuje i portal za stipendije.

Može li program Erasmus+ pružiti financijsku potporu za preddiplomski/diplomski studij u inozemstvu?

Erasmus+ podržava strukturiranu suradnju među visokim učilištima u okviru koje studenti mogu primati financijsku pomoć za razdoblja koja provedu na mobilnosti, dakle mogu primati potporu za studij (koji može trajati od 3 do 12 mjeseci) te potporu za stručnu praksu (od 2 do 12 mjeseci), no unutar programa Erasmus+ u inozemstvu ne mogu pohađati puni preddiplomski ili poslijediplomski studijski program.

Korisne informacije možete pronaći na portalu za stipendije, na kojem možete pretraživati ponudu stipendija, ovisno o zemlji podrijetla, razini i smjeru studija te zemlji u kojoj biste željeli studirati.

Erasmus za mlade poduzetnike

Erasmus za mlade poduzetnike međunarodni je program razmjene koji mladim poduzetnicima pruža priliku da uče od iskusnih poduzetnika u zemljama koje sudjeluju u programu. Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close