Odjeli i katedre Veleučilišta - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Odjeli i katedre Veleučilišta - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Prema pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 1. prosinca 2014. godine, donesenoj u postupku reakreditacije Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je potvrdu o reakreditaciji. Time je potvrđeno da je Veleučilište Baltazar Zaprešić ispunilo uvjete za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ustrojeni su veleučilišni odjeli i katedre na čijem su čelu predstojnici i pročelnici, koji razvijaju nastavne procese i pripadajuće predmete, kao i kompetencije nastavnika kako na preddiplomskim tako i na specijalističkim diplomskim studijima.

Veleučilišni odjeli

Radi osiguranja kvalitete i rada studija Veleučilište Baltazar Zaprešić organiziralo je veleučilišne odjele, koji su zaduženi za rukovođenje poslovima odjela, organizaciju i koordinaciju kvalitete i rada voditelja studija i studijskih usmjerenja. Veleučilišni su odjeli:

 • Odjel preddiplomskih stručnih studija – predstojnik: dr. sc. Milorad Ćupurdija
 • Odjel specijalističkih diplomskih stručnih studija – predstojnica: prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić
 • Odjel znanstveno istraživačkog i stručnog rada – predstojnica: dr. sc. Petra Popek Biškupec
 • Odjel za cjeloživotno obrazovanje – predstojnik: dr. sc. Antal Balog
 • Odjel za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija – predstojnik: dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju
 • Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju – predstojnik: izv. prof. dr. sc. Alan Labus

Katedre Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Katedre i njihovi članovi sudjeluju u izradi ishoda učenja za pojedine predmete prema potrebama studijskih programa, a u skladu s nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirom, te prate realizaciju ishoda učenja. Predmeti koji se na katedrama razvijaju usklađuju se tako da se izvedbeni programi srodnih predmeta nadopunjavaju.

Nastoji se da predmeti budu interdisciplinarni, tako da se nadopunjavaju s predmetima s drugih katedri, da prate novu literaturu, nove metode poučavanja te rezultate i trendove u stručnom i znanstvenom istraživanju. Članovi katedri s pročelnicima osmišljavaju izvannastavne aktivnosti i programe u skladu s preporukama Stručnog vijeća, Dekanskog kolegija, prodekana za nastavu, kao i dekana i Uprave Veleučilišta.

Unutar katedri definiraju se potrebe za nastavnicima s točno određenim kompetencijama prema potrebama studijskih programa, zahtjevima nastave i pravilima struke. Pročelnici katedri redovito prate kvalitetu nastavnika i asistenata u nastavi u kontekstu njihova stručnog usavršavanja, izbora u nastavna zvanja i razvoja karijere.

Katedra za sociologiju, etiku i srodne discipline

Pročelnica: dr. sc. Konstanca Korenčić Kampl, prof. v. š. u trajnom zvanju

Popis predmeta na katedri

 • Ekonomska sociologija PEF
 • Osnove znanosti o društvu I i II MK; MUP
 • Sociologija turizma MK
 • Znanost o kulturi MK
 • Hrvatski kulturni identitet MK
 • Kulturna politika MK
 • Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu MK
 • Pregled hrvatske povijesti MK
 • Kulturne i kreativne industrije MK
 • Kulturni turizam MK
 • Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju MK; MUP
 • Uvod u psihologiju rada MUP
 • Poslovna etika PEF; MK; MUP
 • Poslovna etika u projektnom poslovanju PM
 • Etika u javnom sektoru MJS
 • Metodologija društvenih istraživanja KM
 • Ekonomska sociologija PEF BnM
 • Poslovna etika PEF BnM
 • Sociologija kulture KM
 • Upravljanje konfliktnim situacijama KM
 • Kritičko mišljenje KM
 • Osnove metodologije istraživačkog rada FM

Katedra za informacijske i komunikacijske znanosti

Pročelnik: prof. dr. sc. Vladimir Šimović

Popis predmeta na katedri

 • Informacijski sustavi za poslovno upravljanje FM
 • Baze podataka IT
 • Građa računala IT
 • Informacijski sustavi IT
 • Operacijski sustavi IT
 • Uvod u (X)HTML i CSS IT
 • Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije IT
 • Web-tehnologije i društveni mediji KM
 • Multimedijski praktikum MK
 • Upravljanje i turistička valorizacija baštine MK
 • Apple praktikum MUP
 • E-komunikacijski kanali MUP
 • E-organizacija uredskog poslovanja MUP
 • Web-tehnologije u poslovanju MUP
 • Osnove informatike PEF
 • Primijenjena poslovna informatika PEF; MK; MUP
 • ICT u multiprojektnom okruženju PM
 • IT potpora projektnim timovima PM
 • Audio-vizualne komunikacije KM
 • Društveno odgovorno poslovanje i OSJ KM
 • E-odnosi s javnošću KM
 • Javni govor i nastup – praktikum (miruje) KM
 • Komunikacijski menadžment u organizaciji KM
 • Komunikologija KM
 • Krizni komunikacijski menadžment KM
 • Lobiranje i odnosi s javnošću KM
 • Medijska istraživanja KM
 • Medijski praktikum – specijalizacija u novinarstvu KM
 • Retorika KM
 • Suvremeno poslovno komuniciranje KM
 • Vizualne komunikacije i dizajn KM
 • Vještine pretraživanja informacija KM
 • Medijska istraživanja KM
 • E-javni sektor MJS
 • Odnosi s javnošću MJS
 • Poslovno pregovaranje MJS
 • Dizajn i vizualne komunikacije MK
 • Poslovne vještine MUP
 • Poslovno komuniciranje i odnosi s javnošću MUP
 • Poslovno komuniciranje PM
 • Kreativne industrije KM
 • Algoritmi i strukture podataka IT
 • Logika za informatičare IT
 • Praktikum AV produkcije MK
 • Praktikum glazbeno-scenske produkcije MK
 • Algoritmi i strukture podataka IT
 • Logika za informatičare IT
 • Metodika timskog rada KM
 • Metodika timskog rada MJS
 • ICT u multiprojektnom okruženju PM
 • Objektno programiranje

Katedra za financije i računovodstvo

Pročelnik: Matej Galić, univ. spec. oec.

Popis predmeta na katedri

 • Osnove financija poduzeća PEF
 • Financijske institucije i tržišta PEF
 • Financijski menadžment PEF
 • Poslovna politika financijskih institucija PEF
 • Kontroling PEF
 • Financiranje poslovnih kombinacija PEF
 • Osnove računovodstva PEF
 • Poduzetničko računovodstvo PEF
 • Porezni sustav i primjena PEF
 • Poslovna analiza PEF
 • Porezno računovodstvo PEF
 • Porezni sustav EU PEF
 • Osnove poslovnog računovodstva MK; MUP
 • Osnove upravljanja poslovnim financijama MK; MUP
 • Poslovne financije poduzeća FM
 • Budžetiranje kapitala FM
 • Financijska tržišta FM
 • Međunarodni financijski menadžment FM
 • Upravljanje obrtnim kapitalom FM
 • Financijski rizici FM
 • Financiranje malih poduzeća FM
 • Financijska analiza FM
 • Financijski kontroling FM
 • Investicijska analiza FM
 • Upravljanje porezima FM
 • Financijsko računovodstvo FM
 • Upravljačko računovodstvo FM
 • Interna revizija i kontrola FM
 • Upravljanje proračunom PM
 • Ekonomika i rizici projekta PM
 • Javne financije i upravljanje proračunom MJS

Katedra za pravo i opće predmete

Pročelnik: dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v. š. u trajnom zvanju

Popis predmeta na katedri

 • Trgovačko pravo PEF
 • Porezno pravo PEF
 • Osnove radnog i trgovačkog prava MK
 • Zakonodavstvo u kulturi MK
 • Organizacija i funkcioniranje javne uprave MUP
 • Osnove radnog i socijalnog prava MUP
 • Osnove upravnog prava MUP
 • Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita PM
 • Pravo financijskog poslovanja FM
 • Ustroj i djelokrug javnog sektora MJS
 • Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru MJS
 • Europski upravni prostor i upravno pravo MJS
 • Institucije i pravna stečevina Europske unije MJS
 • Javne politike i pravna regulacija MJS
 • Javna nabava MJS
 • Engleski jezik I i II PEF
 • Njemački jezik I i II PEF
 • Poslovni engleski jezik I i II PEF
 • Poslovni njemački jezik I i II PEF
 • Engleski jezik I i II MK
 • Njemački jezik I i II MK
 • Poslovni engleski jezik I i II MK
 • Poslovni njemački jezik I i II MK
 • Engleski jezik I i II MUP
 • Njemački jezik I i II MUP
 • Poslovni engleski jezik I i II MUP
 • Poslovni njemački jezik I i II MUP
 • Engleski jezik za IT
 • Engleski jezik za PM I
 • Engleski jezik za PM II
 • Njemački jezik za PM
 • Engleski jezik za financije FM
 • Njemački jezik za financije FM
 • Engleski jezik za KM
 • Poslovni engleski jezik I MJS
 • Poslovni engleski jezik II MJS
 • Matematika I IT
 • Matematika II IT
 • Ekonomska matematika PEF
 • Poslovna statistika PEF; MK; MUP
 • Statistika i ekonometrija IT

Katedra za ekonomiju, menadžment i marketing

Pročelnik:  dr. sc. Ivan Ružić, viši predavač

Popis predmeta na katedri

 • Kvantitativne metode ekonomske analize FM
 • Upravljačka ekonomija FM
 • Kreativne industrije KM
 • Ekonomika javnog sektora MJS
 • Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti MJS
 • Ekonomika kulture i kreativnih industrija MK
 • Osnove ekonomije MK
 • Suvremeni turizam MK
 • Ekonomika poduzeća MUP
 • Makroekonomija MUP
 • Mikroekonomija MUP
 • Osnove poduzetništva MUP
 • Makroekonomija PEF
 • Mikroekonomija PEF
 • Ekonomska i poslovna politika PEF
 • Ekonomika troškova PEF
 • Poduzetništvo PEF
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje PEF
 • Osnove ekonomike turizma PEF BnM
 • Turističko poslovanje i upravljanje PEF BnM
 • Uvod u turizam i turistička istraživanja PEF BnM
 • Ekonomika i rizici projekta PM
 • Poduzetništvo i poslovni planovi PM
 • Politika upravljanja inovacijama PM
 • Operativno planiranje PEF
 • Osnove menadžmenta PEF; MK; MUP
 • Menadžment kreativnog poduzetništva MK
 • Organizacija u kulturi MK
 • Upravljanje ljudskim potencijalima MK
 • Kreativna radionica MK
 • Dinamika projektnih procesa MUP
 • Organizacija i funkcioniranje EU MUP
 • Organizacijsko ponašanje MUP
 • Razvojne strategije i projektno poslovanje MUP
 • Upravljanje kvalitetom uredskoga poslovanja MUP
 • Strategijski menadžment FM
 • Menadžment ljudskih potencijala KM
 • Projektno planiranje i diseminacija KM
 • Agilni projektni menadžment PM
 • Dizajniranje ideja u projektima PM
 • Istraživanje i razvoj (R&D) u Hrvatskoj i EU PM
 • Menadžment EU projekata PM
 • Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu PM
 • Planiranje i početak projekta – praktikum PM
 • Praktikum projektnih prijava
 • Projektni menadžment I PM
 • Projektni menadžment II PM
 • Strategijski menadžment PM
 • Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru MJS
 • Upravljanje i financiranje EU projekata MJS
 • Upravljanje javnim trgovačkim društvima MJS
 • Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave MJS
 • Upravljanje kvalitetom javnih usluga MJS
 • Strategijski menadžment MJS
 • Upravljanje kriznim situacijama MJS
 • Upravljanje javnim ustanovama MJS
 • Upravljanje inovacijama i javni sektor MJS
 • Osnove marketinga MUP; PEF
 • B2C marketing PEF
 • Marketing u kulturi i turizmu MK
 • E-marketing MK
 • Marketing projekta PM
 • Integrirane marketinške komunikacije KM
 • Marketing javnog sektora MJS

Znanstvena polja

Veleučilište Baltazar Zaprešić izvodi više različitih studija iz više različitih znanstvenih polja.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, s usmjerenjima:

 • Poslovna ekonomija i financije,
 • Menadžment u kulturi i
 • Menadžment uredskog poslovanja.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.

Specijalistički diplomski stručni studiji:

 • Projektni menadžment; u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju projektni menadžment.
 • Komunikacijski menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.
 • Financijski menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija.
 • Menadžment javnog sektora; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija.

Titule po završetku studija

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje – stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.), za sva usmjerenja: Poslovna ekonomija i financije, Menadžment uredskog poslovanja, Menadžment u kulturi. 

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije – stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.).

Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.).

Specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica komunikacijskoga menadžmenta (struč. spec. comm.).

Specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica financijskoga menadžmenta (struč. spec. oec.).

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora – stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.). 

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close